21-22 Online Catwalk Show and Tell Competition
比賽類別: 一般
日期: 2022-08-16 (星期二)
性質: 校內舉辦

Outstanding Award: 

Wong Chun Ho
Ho Cheuk Kiu
Lai Yee Ting 
Lam Yuen Fei

 

Excellent Award:

Ruan O Ching
Leung Po Yan
Tam Tze Tung
Fu Julio
Tam Ching Hin
Koon Cheuk Ning
Leung Yat Him

順德聯誼總會胡少渠紀念小學 S.T.F.A. Wu Siu Kui Memorial Primary School
訪客人次: 6471617
地址: 新界屯門安定邨第三座校舍
Address: PS No 3 ON TING ESTATE TUEN MUN NT
電話(Tel): 24503833
傳真(Fax): 26183132
Powered by Friendly Portal System v10.05